Pengenalan

Laman sesawang Pemetaan Budaya ini merupakan medium rasmi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN) untuk berkongsi maklumat dan gambaran umum mengenai seni, budaya dan warisan yang terdapat di Malaysia. Fokus pengumpulan data maklumat menjurus kepada tiga (3) kategori utama iaitu Seni Persembahan, Makanan Tradisional dan Permainan Tradisional.  

Laman sesawang ini dibangunkan dan ditadbir oleh Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan, Bahagian Dasar dan Penyelidikan (D&P) JKKN melalui satu jawatankuasa khas yang ditubuhkan; dan dibantu oleh Unit Teknologi Maklumat JKKN yang bertanggungjawab memberi bantuan teknikal untuk memastikan ia selamat daripada sebarang pencerobohan maya.

This Cultural Mapping Website is the official medium for the National Department for Culture & Arts (JKKN) to impart general information and descriptions of arts,  culture and heritage of Malaysia. The information that is available on this website focuses on THREE (3) main categories such as Performing Arts, Traditional Food and Traditional Games.

This Cultural Mapping Portal is developed and maintained by the Research and Development Branch, Research and Policy Division of JKKN through a special committee; and helped by the Information Technology Unit of JKKN, who is responsible for technical support and protection from any external hacking.